DataConnect.be - websites voor vzw's, kleine en middelgrote bedrijven

DataConnect.be

Algemene Voorwaarden

 1. DataConnect.be verbindt er zich toe om de diensten/werken zoals beschreven in de offerte uit te voeren.
 2. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, zijn de onderstaande bepalingen van toepassing op alle bestellingen, offertes, prijsaanbiedingen, facturen, werken, leveringen en diensten uitgaande van of verricht door DataConnect.be, vertegenwoordigd door Alex Boschmans, met als adres Albertstraat 46, 1500 Halle en ondernemingsnummer BE 0835 364 295.
  Door de aanvaarding van de offerte, verklaart de klant kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en deze te aanvaarden.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of nietig zouden blijken te zijn:
  a) erkennen beide partijen dat alle overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht blijven en
  b) zal elke nietige of ongeldige bepaling in gemeenschappelijk overleg vervangen worden door een gelijkaardige bepaling die het economisch doel van de oorspronkelijke bepaling benadert.
 4. 
 5. Onder werken wordt onder andere verstaan : een website, een script geschreven in een programmeertaal, een verslag, een vertaling, deel van een website, configuratie van een website, advies gegeven voor het optimaliseren van een website.
 6. Alle plannen, schetsen en ontwerpen zijn en blijven eigendom van DataConnect.be en mogen, zonder toestemming van DataConnect.be, noch gereproduceerd worden, noch aan enige andere derde worden toevertrouwd.
 7. Uitvoeringstermijn
  Indien de klant gedurende de uitvoering van de overeenkomst bijkomende werken bijbesteld, of bijkomende bestellingen doet bij DataConnect.be, gaan de partijen akkoord om de eventueel opgegeven uitvoeringstermijn te verlengen.
 8. DataConnect.be is gerechtigd om de gevraagde werken/diensten geheel of gedeeltelijk toe te vertrouwen aan eventuele onderaannemer(s).
 9. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat DataConnect.be eigenaar blijft van de door haar geleverde werken tot de volledige betaling ervan.
  DataConnect.be behoudt zich het recht voor, bij gebeurlijke niet betaling, de door haar geleverde werken te deactiveren en te verwijderen.
 10. De klant beschikt over een termijn van 7 werkdagen na factuurdatum om schriftelijk eventuele bemerkingen of klachten mee te delen, bij gebreke waaraan de werken geacht worden aanvaard en goedgekeurd te zijn.
 11. Alle facturen van DataConnect.be zijn – behoudens anders schriftelijk overeengekomen – contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van DataConnect.be, zonder dat enige korting voor contante betaling mag worden afgehouden.
 12. Inzover de facturen niet contant of op de overeengekomen vervaldag worden betaald, is een interest verschuldigd van 1 % per begonnen maand. Bovendien wordt bij gebeurlijke niet stipte betaling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15 % op het factuurbedrag, met een minimum van 245 EUR en een maximum van 50.000 EUR.
  De bovenvermelde interest en forfaitaire schadevergoeding zijn evenwel slechts verschuldigd in zoverre DataConnect.be de klant per aangetekende brief ter kennis heeft gebracht dat zij daarop aanspraak maakt.
 13. Vertraging in de betaling van de door DataConnect.be uitgereikte facturen tijdens de werkzaamheden, geeft DataConnect.be het recht de uitvoering der werken te schorsen totdat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, onverminderd elke andere schadeloosstelling waarop DataConnect.be aanspraak kan maken.
  Ook de klant heeft het recht de betaling van de door DataConnect.be uitgereikte facturen te schorsen totdat DataConnect.be de overeengekomen werken heeft uitgevoerd.
Speciale Vraag of Opdracht ?
Algemene Voorwaarden

© 2014 DataConnect.be - DataConnect.be is een eenmanszaak gevestigd in Halle. Ondernemingsnummer BE 0835 364 295.